واحد ها

دفتر
دفتر مرکزی
11کارخانه خوراک
کارخانه خوراک دام و طیور
1
فارم بناب
213
فارم سرند
8
فارم آذرشهر